Friday, October 16, 2009

Isu undang-undang Islam

Menyebut undang-undang Islam,kita tidak akan dapat lari daripada menyebut al-fiqh al-islam (Hukum Fiqh Islam) dan al-syariah al-islamiyyah (Syariah Islam).Al-Syariah membawa maksud setiap sesuatu yang yang diundang-undangkan oleh Allah di dalam urusan keagamaan melalui wahyunya sama ada berbentuk Al-Qur'an atau Sunnah.Dengan bahasa yang lebih mudah,al-syariah adalah hukum atau undang-undang Allah yang diturunkan kepada manusia meliputi segenap aspek kehidupan mencakupi persoalan akidah,syariat,muamalat dan sebagainya (Prof. Harun Din,2007).

Manakala Fiqah pula menurut Imam Ghazali adalah mengetahui dan memahami hukum2 syara' yang berhubung dengan perbuatan2 manusia yang mukallaf,sama ada berhubung dengan amal ibadat,kehakiman,ekonomi dsb.(Prof Harun Din,2007). Al-Qur'an dan Hadis adalah dasar dalam perundangan Islam,namun disebabkan oleh kebiasaannya ayat-ayat Al-Qur'an itu bersifat umum,maka penafsiran telah dibuat oleh ahli-ahli dalam bidang agama.Hukum yang terhasil daripada tafsiran itu (kebiasaannya berbeza antara mazhab) dipanggil Fiqah. Malah dalam hukum Hudud sendiri terdapat perbezaan pendapat dari segi pelaksanaan. sebagaimana firman Allah Taala:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(Al-Maidah:38)

Disebabkan 'potonglah tangan keduanya' bersifat umum,maka berlaku perbezaan pendapat pada tahap mana tangan perlu dipotong iaitu sama ada pada pergelangan tangan,lengan,siku dsb.Walaubagaimanapun,tafsiran yang berbeza itu tidak menjejaskan keaslian hudud.Hukumnya tetap sama iaitu 'potong tangan'.Tafsiran yang berbeza dibenarkan oleh syara' selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat Islam.

No comments: